top of page

Emocionāli inteliģenta cilvēku vadība (korporatīvu apmācību piedāvājums)

Christmas Tree Farm

Emocionāla inteliģenta cilvēku vadība ir jaunākais un efektīvākais komandas un talantu motivācijas instruments, kas ļoti būtiski var uzlabot komandas sniegumu, individuālo motivāciju un darbinieku lojalitāti. 


Šobrīd treniņš profesionāli sagatavotā līmenī ir pieejams arī Latvijā.

Emocionāla inteliģenta cilvēku vadība ir jaunākais un efektīvākais komandas un talantu motivācijas instruments, kas ļoti būtiski var uzlabot komandas sniegumu, individuālo motivāciju un darbinieku lojalitāti. Šobrīd treniņš profesionāli sagatavotā līmenī ir pieejams arī Latvijā.


Mēs piedāvājam praktiskus rīkus un paņēmienus, kas palīdzēs veicināt emocionāli inteliģentu cilvēku vadību un rezultātā panāks augstu darbinieku veiktspēju, iesaisti un apmierinātību, vienlaikus izslēdzot nepamatotu resursu ieguldīšanu personāla attīstībā, tur, kur tas nav būtiski.


Par emocionālo inteliģenci


2019. gada pētījumi rāda, ka pastāv ļoti cieša saikne starp darbinieku pašsajūtu, jeb labsajūtu un darba rezultātu. Organizācijās ar augstu sniegumu cilvēki jūtas pietiekami iesaistīti, aprūpēti, novērtēti, lepni un motivēti, salīdzinoši kā organizācijās ar zemu sniegumu, kur tie cilvēki jūtas nedroši, satraukti, nepārliecināti un ir neparedzami.


Organizācijas ar emocionāli inteliģentiem vadītājiem sasniedz ilgtspējīgās konkurences priekšrocības – augsta snieguma komandas un klientu lojalitāti. Vadītāja spējas un iemaņas izmantot emocionālās inteliģences kompetences vadībā ir 2019.-2020. gada veiksmes recepte.

Mēs piedāvājam pilnu vai daļēju, emocionāli inteliģentas vadības prakses ieviešanu, atkarībā no organizācijā sagaidāmā rezultāta vēlmēm, iespējam un budžeta.

 

Piedāvājums ietver:


 • Emocionālās inteliģences kompetenču novērtēšanu

 • Emocionālās inteliģences kompetenču pilnveidošanu

 • Komandas un darba vides emocionālās inteliģences vadības prakses ieviešanu

 • Praktisku rīku un metožu apgūšanu, kas palīdz veicināt emocionāli inteliģentu cilvēku vadību

 • Emocionālā intelekta grupas attīstības sesiju organizēšana un vadīšana


 

Piedāvājuma veids 1Interaktīva meistardarbnīca par Emocionāli inteliģentu cilvēku vadību un to pielietošanu praksē


Interaktīvs seminārs 4 stundas.

 

Rezultāts:


 1. Izpratne par individuālās vadības un attieksmes nozīmi cilvēku vadībā,

 2. Emocionālās Inteliģences kompetenču izklāsts un to ietekme uz darbinieku motivāciju,

 3. Ieskats par to, kā organizēt vadītāja ikdienu, lai katram atrastu piemērotu vadības stilu. 

 

Meistardarbnīcas laikā tiks runāts un strādāts ar sekojošām tēmām:

 

 • Kāpēc “Burkāna un pātagas” vadības metode jāatstāj pagātnē.

 • Kas ir cilvēka patiesā motivācija un kur to meklēt?

 • Paaudžu “konflikts” darba vidē, jeb kā panākt 99% iesaisti no visām pusēm?
Piedāvājuma veids 2. Emocionālās inteliģences līmeņa novērtēšana, tās ieviešanas un attīstības plāns (katram individuāli vai komandai).


Emocionālās inteliģences līmeņa novērtēšanu pēc Genos metodes un tālāka izaugsmes plāna sastādīšanu. (Iespējami divu veidu vērtējumi, atkarībā no konkrētā darbinieka pozīcijas, 180 vai 360.)


Rezultāts:


 1. Konkrēta, mērāma, pārskatāma, ērti lietojama, loģiska un saprotama atskaite, kura vērtējuma dalībniekam paliek kā darba burtnīca

 2. Individuālais vai komandas attīstības plāns

 3. Personiskā apzinātība par savām stiprajām pusēm un izaugsmes iespējām.Kam: Izvēlētajiem vadītājiem, komandas līderiem vai atslēgas cilvēkiem.


Priekšnoteikums: iziets pirmais posms, jeb Interaktīvā meistardarbnīca 

 

Process sastāv no:

 

 • Vērtētāju nominēšana, individuāli vai saskaņojot ar vadītāju, komandas līderi.

 • Vērtējuma aizpildīšanas (aizpilda nominētie vērtētāji)Piedāvājuma veids 3. Individuāla autorprogramma, jeb interaktīvs seminārs emocionālas inteliģences kompetenču treniņam (kopā ar personīgo EQ (emocionālās inteliģences) starptautiski sertificētu praktiķi).


Interaktīvas 4x4stundu (16 stundu) nodarbības un 2 stundu atgriezeniskā saite vadības komandaiRezultāts:
 

Dziļa izpratne par savas uzvedības darba vidē ietekmi uz apkārtējiem, uzlabotas prasmes tajās jomās, ko uzrāda Emocionālās inteliģences vērtēšanas rezultāti konkrētajam cilvēkam vai komandai kā izaugsmes zonu.


Tēmas atkarībā no organizācijas aktualitātes, ko uzrāda Otrais līmenis:

 • Vadītāja rokasgrāmata

 • Efektīva komunikācija (tajā skaitā ar klientiem)

 • Emocionālās inteliģences kompetenču meistarklases


Ieguvumi no emocionālās inteliģences darba vidē


Emocionāla inteliģence (EQ) ir spēja efektīvā un pozitīvā veidā identificēt, izmantot, izprast, apzināti kontrolēt un pārvaldīt savas un citu emocijas. Augsts EQ palīdz indivīdiem labāk komunicēt, mazināt viņu satraukumu un stresu, mazināt konfliktus, uzlabot attiecības, izrādīt empātiju un efektīvi pārvarēt dzīves izaicinājumus.


EQ ir spēja produktīvā veidā ar šo kompetenci uzlabot darba vidi: sākot ar fizisko un emocionālo labsajūtu (wellbeing), līdz spējai iedvesmot un vadīt. Tiek nodrošināts labāks komandas darbs, savstarpējā komunikācija un saskarsme.

 1. Uzlabota darba vide

 2. Jebkuras izmaiņas var veikt vieglāk

 3. Vairāk pašapziņas un paškontroles

 4. Plašāk apzinātas izpratnes par lietu būtību

 5. Labi pārvaldīts laika menedžments

 6. Patiesāka motivācija un iesaiste

Augsts emocionālas inteliģences līmenis darba vidē var:

 1. Veiksmīgi vadīt sarežģītas situācijas

 2. Izteikt atklāti savas domas

 3. Veidot produktīvu saskarsmi ar pārējiem un iemantot cieņu

 4. Ietekmēt komandas darbu

 5. Efektīvi turpināt procesus ārkārtas situācijās (under pressure)

 6. Produktīvi vadīt sapulces un tikšanās

Zems emocionālas inteliģences līmenis darba vidē rada:

 1. Pasīvo agresiju un vienpusēju, agresīvu komunikāciju

 2. Rezistenci pret atgriezenisko saiti

 3. Kolēģu vainošanu, vainīgo meklēšanu, atrunas, aizbildinājumus

 4. Upura pozīcijas domāšanu, izvairīšanos no atbildības

 5. Bosingu, mobingu, atdalīšanos no realitātes (disconnection)

 6. Darbinieku viedokļa neņemšanu vērā, neuzklausīšanu

Īpašs piedāvājums

Iepazīsties ar mūsu produktu un līdz 13. martam piesakot Emocionāli inteliģentas cilvēku vadības iepazīšanas pārrunas un prezentāciju un dāvanā saņem savas komandas (līdz 8 dalībniekiem) Emocionālā klimata indeksa, jeb ECI vērtējumu pēc sertificētā Genos modeļa.

bottom of page